Mediegården AS i Bodø får 650 000 kroner til pilot-prosjekt om utvikling av kulturnæring.

- Gjennom satsing på konkret og praktisk forretningsutvikling tilpasset kulturbedrifter, kan Mediegården bidra til å gjøre Bodø til en vekstmotor i fylket. En slik satsing vil bidra til å bygge robuste og lønnsomme kulturbedrifter, som igjen kan føre til økt sysselsetting. Det vil samtidig gi et mangfold til byen og regionens nærings- og kulturliv, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Det skisserte pilotprosjektet har en tidshorisont på tre år. Målet er å øke andelen økonomisk bærekraftige kulturbedrifter.

I pilotprosjektet ønsker man gjennom kursing, workshops og mentorvirksomhet å videreutvikle og profesjonalisere Mediegården som et nettverk. Tjenestetilbudet skal være for både tidligfasebedrifter og de mer veletablerte.

Over en periode på tre år vil det jobbes parallellt med følgende hovedpunktene:
· Nettverks- og alliansebygging gjennom møtevirksomhet, profilering og rekruttering.
· Seminarer/workshops innen idéutvikling, forretningsmodellering, forretningsplan, markedsføring og salg, økonomi, beskyttelse av immaterielle verdier (design, varemerke, patent), strategiutvikling, støtteordninger, avtaler og utforming av disse og lignende.
· Mentorvirksomhet.
· Opplæring i prosjektplanlegging og -tenking; hvordan designe prosjekter, styre og lede disse, samt bistand til å skrive søknader tilpasset virkemiddelapparatet.
· Øvrig kompetanseutvikling. Alle aktiviteter som kan bidra til å øke kompetansenivået omkring forretningsvirksomhet vil være aktuelle aktiviteter.
· Styrking av samspillet med kulturbedrifter som ikke er en del av nettverket. Typiske aktiviteter for dette målet vil være profilering, synliggjøring og møtevirksomhet.
· Styrking av samspillet med eksterne produsenter. Typiske aktiviteter for dette målet vil være profilering, synliggjøring og møtevirksomhet.
· Motivere potensielle kulturentreprenører/-gründere. Etablere møteplass for disse gjennom arrangement, seminarer, workshops og lignende, samt gjennom markedsføring/profilering utad.

Under forutsetning av at overføringene fra Kommunal- og regionaldepartementet opprettholdes på nåværende nivå, og under forutsetning av at prosjektet har tilfredsstillende framdrift, har fylkesrådet intensjon å bidra med midler også til gjennomføring av prosjektets år 2 og 3.

Les hele fylkesrådssaken her